Deutsches Institut für Japanstudien nav lang search
日本語EnglishDeutsch
Deutsches Institut für Japanstudien
Nihon no kagaku gijutsu seisaku no sūsei. Kagaku Gijutsu Kaigi dai 18 gō tōshin “Shin-seiki ni mukete toru beki kagaku gijutsu no sōgōteki kihon hōsaku ni tsuite” oyobi sore ni taisuru Nihon no kakkai kara no hankyō

Details

1992, ISBN 3-938257-04-0, nicht mehr lieferbar / 品切, Deutsches Institut für Japanstudien, Bonn, Tokyo, 127 p.

Nihon no kagaku gijutsu seisaku no sūsei. Kagaku Gijutsu Kaigi dai 18 gō tōshin "Shin-seiki ni mukete toru beki kagaku gijutsu no sōgōteki kihon hōsaku ni tsuite" oyobi sore ni taisuru Nihon no kakkai kara no hankyō

Nihon no kagaku gijutsu seisaku no sūsei. Kagaku Gijutsu Kaigi dai 18 gō tōshin “Shin-seiki ni mukete toru beki kagaku gijutsu no sōgōteki kihon hōsaku ni tsuite” oyobi sore ni taisuru Nihon no kakkai kara no hankyō